Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN CareCoach

CareCoach N.V.

Adres: Noorweegse Kaai 36, Brugge

Maatschappelijke Zetel: Noorweegse Kaai 36, Brugge

BTW: BE0600.820.968

 

Versie 30 maart 2020

 

1.    Toepasselijkheid
 

1.1 In deze algemene voorwaarden van CareCoach hebben de hierna te noemen termen de volgende betekenis:

 

CareCoach vertegenwoordigd door CareCoach N.V.: hierna te noemen CareCoach;

Opdrachtgever: de klant die beroep doet op de diensten van CareCoach

Voorwaarden : de algemene voorwaarden CareCoach, die te raadplegen zijn op de website CareCoach.be/algemene-voorwaarden.

Opdracht : een overeenkomst tussen CareCoach en opdrachtgever voor de levering van diensten inclusief de voorwaarden.

Offerte : het digitale formulier waarop de opdracht is omschreven, evenals de benodigde gegevens van de opdrachtgever en bevat (waar nodig) tevens een machtiging van CareCoach voor het te incasseren bedrag.

Contactformulier : het formulier waarop de gegevens van de klant worden genoteerd met de vraag voor meer informatie.

1.2 De voorwaarden zijn van toepassing op en maken onderdeel uit van iedere aanbieding en iedere opdracht.

1.3 De voorgestelde algemene voorwaarden door de opdrachtgever zijn niet van toepassing, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet bindend, tenzij en voor zover deze specifiek schriftelijk door CareCoach zijn aanvaard.

1.4 Afwijkingen op de voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Prijzen
 

2.1 Opleiding
 

2.1.1 De prijzen voor de opleidingen worden enkel doorgegeven via een offerte.

2.1.2 De prijzen worden middels digitaal akkoord van de klant aangegaan.

2.1.3 De betaling wordt enkel aanvaard door middel van SEPA overschrijving dat de opdrachtgever dient uit te voeren bij het aangaan van het prijzen.

 

2.2 Installatie en levering van hard- en software
 

2.2.1 De prijzen voor installaties en leveringen worden op maat opgesteld en enkel doorgegeven via een offerte.

2.2.2 De prijzen worden middels digitaal akkoord van de klant aangegaan.

2.2.3 De betaling wordt enkel aanvaard door middel van SEPA overschrijving dat de opdrachtgever dient uit te voeren bij het aangaan van het prijzen.

 
2.3 Advies bij (ver)bouwingen
 

2.3.1 De prijzen voor advies bij (ver)bouwingen worden op maat opgesteld en enkel doorgegeven via een offerte.

2.3.2 De prijzen worden middels digitaal akkoord van de klant aangegaan.

2.3.3 De betaling wordt enkel aanvaard door middel van SEPA overschrijving dat de opdrachtgever dient uit te voeren bij het aangaan van het prijzen.

 

2.4 Helpdesk
 

2.4.1 De tarieven en voordelen van de prijzen voor de "burger" staan op https://www.carecoach.be/nl/burger. Voor de "zorgverlener" worden de prijzen enkel doorgegeven via een offerte. CareCoach behoudt zich het recht de tarieven en voordelen aan te passen en zal de bestaande klanten op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen.

2.4.2 De prijzen worden middels digitaal akkoord van de klant aangegaan.

2.4.3 De betaling wordt enkel aanvaard door middel van SEPA overschrijving dat de opdrachtgever dient uit te voeren bij het aangaan van het prijzen. 

2.5 Verplaatsingskosten

De tarieven voor eventuele verplaatsingen worden per provincie bepaald en worden via de  offerte meegedeeld.  

3.Uitvoering van de opdracht
 

3.1 Opleiding
 

CareCoach garandeert de opdracht naar beste vermogen uit te voeren onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. Ten aanzien van de opdracht heeft CareCoach slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. De opdrachtgever is te allen tijde verplicht de tarieven voor de gewerkte uren (inclusief eventuele verplaatsingskosten) te voldoen, ongeacht het resultaat van de opdracht.

 

3.2 Installatie en levering van hard- en software
 

3.2.1 In het algemeen omvat de opdracht in dit deel:

onderhoud aan de hardware en software

configuratie en installatie van hardware en software

levering van hardware

levering van software onder licentie

het leveren van diensten in de Cloud

het leveren van ondersteuning op afstand, en al hetgeen daarmee samenhangt

andere werkzaamheden worden alleen verricht indien dit in de offerte vermeld is.

3.2.3 De door CareCoach opgegeven termijnen van levering hebben steeds een indicatieve strekking. Deze levertijd is gebaseerd op vergelijkbare reeds uitgevoerde projecten .

3.2.3 De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de diensten mogelijk te maken.

3.2.4 CareCoach garandeert dat de Diensten zorgvuldig, degelijk en zo goed mogelijk worden uitgevoerd. Indien een goede uitvoering van de diensten dit vereist, heeft CareCoach het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. CareCoach is en blijft naar de opdrachtgever toe de verantwoordelijke.

3.2.5 CareCoach zal zich inspannen bij een verzoek van opdrachtgever zo snel mogelijk te reageren, maar kan geen concrete toezeggingen over tijden doen,

3.2.6 Bepalingen over onderhoud: onder onderhoud wordt verstaan het laten functioneren van bestaande hardware en/of software conform de offerte of nadere afspraak, en meer algemeen het herstellen van fouten. CareCoach zal zich inspannen het onderhoud zo goed mogelijk uit te voeren, maar is daarbij vaak afhankelijk van haar leverancier(s) en derden voor updates, foutherstelsoftware ('patches') of reserve-onderdelen. CareCoach is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte werking van de software niet ten goede komt of niet in het belang is van opdrachtgever.

3.2.7 Verkoop van apparatuur: Indien CareCoach in het kader van de diensten hardware levert aan de opdrachtgever, garandeert CareCoach dat deze hardware voldoet aan de overeengekomen of redelijk benodigde specificaties. CareCoach zal conform de offerte of nadere specificatie overgaan tot configuratie en installatie van hardware en software ten behoeve van de opdrachtgever, teneinde een nieuw, werkend hardware- en softwaresysteem te realiseren. De opdrachtgever zal op verzoek van CareCoach medewerkers en hulppersonen alle benodigde toegang verlenen tot de omgeving om installatie, configuratie, onderhoud en aanpassingen van de software mogelijk te maken. Fysieke toegang tot hardware zal alleen plaatsvinden als dit noodzakelijk is, en alleen na voorafgaand overleg met de opdrachtgever.

3.2.8 Oplevering: CareCoach zal na uitvoering van werkzaamheden of gedeelten daarvan het resultaat opleveren wanneer dit in haar professionele opinie voldoet aan de specificaties of geschikt is voor gebruik. De werking zal worden getest op het einde van de installatie.

 

3.3 Advies bij (ver)bouwingen
 

CareCoach garandeert de opdracht naar beste vermogen uit te voeren onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. Ten aanzien van de opdracht heeft CareCoach slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. De opdrachtgever is te allen tijde verplicht de tarieven voor de gewerkte uren (inclusief eventuele verplaatsingskosten) te voldoen, ongeacht het resultaat van de opdracht.

 

3.4 Helpdesk
 

3.4.1 Helpdesk = ICT support bieden vanop afstand.

3.4.2 CareCoach garandeert de opdracht naar beste vermogen uit te voeren onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. Ten aanzien van de opdracht heeft CareCoach slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. De opdrachtgever is te allen tijde verplicht de tarieven voor de gewerkte uren (inclusief eventuele verplaatsingskosten) te voldoen, ongeacht het resultaat van de opdracht.

3.4.3 Zorgverlener

Er zijn 3 helpdeskmodellen

BASIC:

- Support vanop afstand voor software-gerelateerde problemen

- Basisduur: 60 minuten (tot 17u). Indien 60 minuten helpdesk niet voldoende zou blijken voor de software-gerelateerde problemen zal CareCoach de opdrachtgever verwittigen dat extra tijd nodig zal zijn. De opdrachtgever zal in dat geval een nieuwe opdracht moeten bestellen.

PRO:

- Support vanop afstand voor software-gerelateerde problemen

- Basisduur: 60 minuten (tot 22u). Indien 60 minuten helpdesk niet voldoende zou blijken voor de software-gerelateerde problemen zal CareCoach de opdrachtgever verwittigen dat extra tijd nodig zal zijn. De opdrachtgever zal in dat geval een nieuwe opdracht moeten bestellen.

PREMIUM:

- Support vanop afstand en/of ter plaatse voor soft- en hardware gerelateerde problemen. Om beroep te kunnen doen op premium support dient er bij CareCoach een product aangekocht te zijn:

- Software: Antivirus, Back-Up…

- Hardware: Computers, netwerk, VoIP

- Praktijkanalyse: Advies bij verbouwing, consulting

- Basisduur: niet van toepassing (in regie)

De tarieven voor eventuele verplaatsingen worden per provincie bepaald en worden via de offerte meegedeeld.

3.4.4 Burger

Er zijn 3 helpdeskmodellen

BASIC:

- Support vanop afstand voor software-gerelateerde problemen

- Basisduur: 15 minuten. Indien 15 minuten helpdesk niet voldoende zou blijken voor de software-gerelateerde problemen zal CareCoach de opdrachtgever verwittigen dat extra tijd nodig zal zijn. De opdrachtgever zal in dat geval een nieuwe opdracht moeten bestellen.

PRO:

- Support vanop afstand voor software-gerelateerde problemen

- Basisduur: 30 minuten. Indien 30 minuten helpdesk niet voldoende zou blijken voor de software-gerelateerde problemen zal CareCoach de opdrachtgever verwittigen dat extra tijd nodig zal zijn. De opdrachtgever zal in dat geval een nieuwe opdracht moeten bestellen.

PREMIUM:

- Support vanop afstand en/of ter plaatse voor soft- en hardware gerelateerde problemen. 

- Basisduur: 60 minuten. Indien 60 minuten helpdesk niet voldoende zou blijken voor de software-gerelateerde problemen zal CareCoach de opdrachtgever verwittigen dat extra tijd nodig zal zijn. De opdrachtgever zal in dat geval een nieuwe opdracht moeten bestellen.

De tarieven voor eventuele verplaatsingen worden per provincie bepaald en worden na contactname meegedeeld.

3.4.5 Beschikbaarheid van CareCoach voor het uitvoeren van zijn helpdeskdiensten:

3.4.5.1 Zorgverleners

- Basic: weekdagen van 8u30 tot 17u

- Pro: weekdagen van 8u30 tot 22u en zaterdagvoormiddag van 9u tot 12u

- Premium: weekdagen van 8u30 tot 22u en zaterdagvoormiddag van 9u tot 12u

3.4.5.2 Burgers

- Basic: weekdagen van 8u30 tot 20u

- Pro: weekdagen van 8u30 tot 20u

- Premium: weekdagen van 8u30 tot 20u 

3.4.5 De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. In het bijzonder draagt de opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens en faciliteiten, waarvan CareCoach aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan CareCoach beschikbaar worden gesteld.

3.4.6 CareCoach is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens.

3.4.7 Indien CareCoach en de opdrachtgever zijn overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan CareCoach de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen terzake de daaraan voorafgaande fase volledig is nagekomen.

3.4.8 De opdrachtgever garandeert dat hij of zij de eigenaar van het product is ten aanzien waarvan de diensten worden geleverd en geen gebruik maakt van illegaal verkregen software en/of materialen. De opdrachtgever vrijwaart CareCoach voor eventuele aanspraken van derden in verband daarmee, alsmede in verband met de uitvoering van de opdracht.

3.4.9 Onderaannemers: Indien CareCoach beroep doet op een onderaannemer, wordt de opdracht via CareCoach verkregen maar is de onderaannemer niet ondergeschikt aan CareCoach en voert de onderaannemer de opdracht in eigen beheer en verantwoordelijkheid uit jegens de opdrachtgever.

  

4.Wijzigingen van de Opdracht
 

4.1 Indien CareCoach en de opdrachtgever een wijziging of aanvulling van de opdracht overeenkomen, kan het tijdstip van voltooiing van de opdracht wijzigen. CareCoach zal de opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

4.2 Tijdsinschattingen die CareCoach aan de opdrachtgever meedeelt zijn slechts indicaties waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

5.Klachten
 

5.1 Klachten over de geleverde diensten dienen door de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 48 uur na voltooiing van de opdracht schriftelijk of per email naar support@CareCoach.be te worden gemeld aan CareCoach.

 

6. Betaling en annulering
 

6.1 Betaling anders dan door middel van de door CareCoach aangegeven betalingsmethodes is niet mogelijk.

6.2 Indien CareCoach incassomaatregelen moet treffen tegen de opdrachtgever, is de opdrachtgever naast de wettelijke intresten, ook de incassokosten verschuldigd.

6.3 Bij annulering van de opdracht door de opdrachtgever minder dan 24uur op werkdagen tussen 9u en 17u voor de aanvang van de opdracht, is de opdrachtgever de eerste 30 minuten van het geldende tarief verschuldigd.

6.4 Betalingen die niet tijdig gebeuren brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan jaarlijks 15 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van €250) als schadebeding.

6.5 Indien een incasso niet is geslaagd, heeft CareCoach het recht om administratiekosten bij opdrachtgever in rekening te brengen.

6.8 In geval van gerechtelijke reorganisatie, dan wel faillissement, heeft CareCoach het recht om de uitvoering van de opdracht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen of op te schorten zonder recht op vergoeding van schade die hierdoor mocht ontstaan voor de opdrachtgever.

 

7. Tarieven
 

7.1 Alle door CareCoach vermelde tarieven zijn exclusief BTW. Indien er een factuur wordt opgesteld voor een onderneming met BTW nummer of voor een vrij beroep zijn alle tarieven exclusief BTW.

7.2 CareCoach heeft te allen tijde het recht de tarieven te wijzigen. Voor de geldende tarieven, zie https://CareCoach.be/nl/diensten/helpdesk/23.

 

8. Aansprakelijkheid en vrijwaring
 

8.1 CareCoach is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ongeacht de oorzaak, behoudens in het geval van opzet en/ of grove schuld van CareCoach. Indien en voor zover op CareCoach enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot 3 maal het factuurbedrag van de opdracht.

8.2 In verband met kwaliteitscontrole kan communicatie per telefoon of e-mail met medewerkers van CareCoach door CareCoach gemonitord worden.

 

9. Overmacht
 

9.1 Geen van de partijen is verantwoordelijk of aansprakelijk voor een vertraging of tekortkoming in de nakoming van de opdracht die het gevolg is van overmacht.

 

10. Toepasselijk recht en geschillen
 

10.1 Het Belgisch recht is van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Opdracht worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement te Antwerpen.

 

 

 

 

 

 

 

Deze website gebruikt cookies

Meer info Ok
x