Algemene voorwaarden

Versie - 9 november 2022

Artikel 1. Bedrijfsgegevens
Naam: CareCoach BV

Adres: Noorweegse Kaai 36, 8000 Brugge

Ondernemingsnummer:  0600.820.968

E-mail: sales@carecoach.be

Artikel 2. Definities
2.1            In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de hiernavolgende betekenis:

2.1.1           "Algemene Voorwaarden": deze algemene voorwaarden, met inbegrip van haar eventuele bijlagen.

2.1.2           “Bijzondere Voorwaarden”: specifieke voorwaarden die de Overeenkomst nader omschrijven en die prevaleren op de Algemene Voorwaarden.

2.1.3           “Diensten”: alle prestaties die door CareCoach in het kader van de Overeenkomst worden geleverd, waarvan de nadere specificaties nader omschreven zijn in de Bijzondere Voorwaarden. Indien bepaalde producten worden geleverd, zoals hardware of software, zijn deze inbegrepen in het begrip “Diensten”.

2.1.4           "Intellectuele Eigendomsrechten": alle bestaande en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, zoals maar niet beperkt tot, auteursrechten, merken, handelsnamen, tekeningen- en modellen, octrooien, alle beschermingsaanvragen met betrekking tot de voormelde rechten en alle uitbreidingen en vernieuwing daarvan, maar ook knowhow, bedrijfsgeheimen, alle voormelde rechten eender waar ter wereld, en alle andere mogelijke wettelijk toepasselijke beschermingsrechten.

2.1.5           “Klant”: de (toekomstige) contractspartij van CareCoach met wie een Overeenkomst wordt gesloten of zal worden gesloten.

2.1.6           “Overeenkomst": het geheel van aanvaarde Algemene Voorwaarden, de ondertekende Bijzondere Voorwaarden en alle eventueel daarbij horende bijlagen.

2.1.7           “Overmacht”: elke gebeurtenis of omstandigheid buiten de redelijke controle en zonder fout van de getroffen partij, die de getroffen partij tijdelijk of blijvend verhindert om haar contractuele verplichtingen (verder) na te komen. Dergelijke gebeurtenissen of omstandigheden zijn bijvoorbeeld, zonder daartoe beperkt te zijn: rellen, oorlogen, daden van terrorisme; aardbevingen, overstromingen, branden en andere natuurrampen; sabotages; stakingen; epidemieën of pandemieën; onderbrekingen en storingen van computerfaciliteiten, enz.

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1            Iedere offerte is vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de Klant. De offerte dient door de klant voor akkoord te worden ondertekend of elektronisch te worden bevestigd (bv. via e-mail of via een andere online toepassing). Door dergelijke bevestiging wordt een Overeenkomst geacht volledig en rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen.

3.2            Iedere offerte is geldig voor een termijn van veertien dagen volgend op de verzending, waarna CareCoach vrij zal zijn een nieuwe offerte met gewijzigde voorwaarden te stellen. Een laattijdige kennisgeving van aanvaarding door de Klant met een vervallen offerte doet geen Overeenkomst ontstaan tenzij CareCoach uitdrukkelijk daarmee akkoord gaat.

3.3            Aanvaarding van de Algemene Voorwaarden betekent dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van enige afwijkende algemene voorwaarden.

3.4            Wijzigingen aan de Overeenkomst zijn enkel mogelijk mits schriftelijk akkoord van beide partijen.

Artikel 4. Voorwerp en uitvoering van de Overeenkomst
4.1            De Klant doet beroep op de expertise van CareCoach met oog op de levering van de Diensten. Partijen zullen de concrete inhoud van de te leveren Diensten omschrijven in de Bijzondere Voorwaarden.

4.2            Onder de voorwaarden van de Overeenkomst, verkrijgt de Klant een niet-exclusieve, wereldwijde, herroepbare, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie op het gebruik van de Diensten. Dit gebruiksrecht is beperkt tot het interne gebruik binnen de onderneming en in de context van de normale bedrijfsactiviteiten van de Klant. De vergoeding voor het gebruik van de Diensten is inbegrepen in de contractueel overeengekomen totaalvergoeding.

4.3            CareCoach levert alle redelijke inspanningen om de Diensten te leveren conform de overeengekomen projectomschrijvingen, stappenplannen en timings zoals beschreven in de Bijzondere Voorwaarden. CareCoach verbindt zich nooit tot enige resultaats- of garantieverbintenis.

4.4            De Klant begrijpt dat zijn medewerking essentieel is voor CareCoach om de uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. Daarom verbindt de Klant zich ertoe alle informatie, bestanden, gegevens, voorkeuren, teksten, feedback, inloggegevens, faciliteiten, en alle andere door CareCoach aangegeven benodigdheden, stipt en accuraat ter beschikking te stellen aan CareCoach. CareCoach is dan ook niet verantwoordelijk voor afwijkingen in de uitvoering van bepaalde Diensten, noch voor enige vertraging in de overeengekomen timings van de Diensten, als gevolg van een gebrekkige medewerking door de Klant in de zin van dit artikel.

4.5            CareCoach en de Klant kunnen in de Bijzondere Voorwaarden een richtinggevende timing overeenkomen met betrekking tot de levering van de Diensten. Deze timings zijn louter indicatief, zodat de overschrijding ervan niet kan beschouwd worden als een ernstige contractuele wanprestatie van CareCoach.

4.6            De timing bedoeld in het vorige lid vat slechts aan nadat de Klant alle eventuele overeengekomen voorschotten zoals bepaald in de Bijzondere Voorwaarden tijdig heeft betaald aan CareCoach. Bij gebreke van betaling van deze voorschotten binnen de afgesproken termijn, is CareCoach gerechtigd de Diensten niet aan te vatten of verder te zetten en eventuele afgesproken richtinggevende timings eenzijdig te herzien, zonder dat dit enig recht ten nadele van CareCoach doet ontstaan in hoofde van de Klant.

4.7            Eventuele timings die in de offerte zijn vervat, blijven slechts geldig voor zover de offerte binnen de uiterlijke aanvaardingstermijn is goedgekeurd door de Klant.

4.8            De Diensten worden opgeleverd in onderling akkoord tussen partijen, en dit vanaf wanneer het resultaat volgens CareCoach voldoet aan de overeengekomen specificaties of aan de specificaties die redelijkerwijs gangbaar zijn.

4.9            De Klant aanvaardt dat CareCoach een onafhankelijke dienstverlener is en steeds vrij zal zijn om haar diensten ter beschikking te stellen van eender welke andere onderneming. CareCoach is ter zake door geen enkele verplichting van niet-concurrentie gebonden.

4.10         Indien CareCoach in het kader van de Diensten hardware en software levert aan de Klant, levert CareCoach alle redelijke inspanningen opdat deze voldoen aan de overeengekomen of redelijk benodigde specificaties. CareCoach zal conform de overeenkomst overgaan tot configuratie en installatie van hardware en software ten behoeve van de opdrachtgever, teneinde een nieuw, werkend hardware- en softwaresysteem te realiseren. De Klant zal op verzoek van CareCoach medewerkers en hulppersonen alle benodigde toegang verlenen tot de omgeving om installatie, configuratie, onderhoud en aanpassingen van de software mogelijk te maken. Fysieke toegang tot hardware zal alleen plaatsvinden als dit noodzakelijk is, en alleen na voorafgaand overleg met de Klant.

4.11         Onder onderhoud wordt begrepen, het laten functioneren van bestaande hardware en/of software conform de offerte of nadere afspraak, en meer algemeen het herstellen van fouten. CareCoach zal zich inspannen het onderhoud zo goed mogelijk uit te voeren, maar is daarbij vaak afhankelijk van haar leverancier(s) en derden voor updates, foutherstelsoftware ('patches') of reserve-onderdelen. CareCoach is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte werking van de software niet ten goede komt of niet in het belang is van de Klant.

Artikel 5. Helpdesk
5.1            Onder helpdesk wordt begrepen, het leveren van hulp en bijstand vanop afstand op het gebied van ICT, al dan niet met betrekking tot de door CareCoach geleverde en/of geïnstalleerde hard- of software.

5.2            De Klant kan een helpdeskverzoek bezorgen aan CareCoach, waarna CareCoach vrij zal zijn om te bepalen of zij de helpdeskdiensten kan leveren.

5.3            Indien CareCoach in het kader van de Diensten helpdeskdiensten levert, worden deze Diensten tegen het geldende uurtarief van CareCoach gefactureerd, evenals alle voorkomende verplaatsingskosten, zelfs al kon CareCoach het gestelde probleem niet oplossen. De exacte tarieven worden in de Bijzondere Voorwaarden opgenomen.

5.4            Voor Klanten die zorgverleners zijn, biedt CareCoach vier helpdeskmodellen aan:

5.4.1           Basic

-          Support vanop afstand voor software-gerelateerde problemen betreffende het aanmelden met de elektronische identiteitskaart of met Itsme.

-          Basisduur: 15 minuten. Indien de duurtijd van de support deze termijn zou overschrijden, wordt al het meerdere aangerekend als een bijkomende opdracht aan een tarief per minuut (€1,50 per minuut).

5.4.2          Plus

-          Support vanop afstand voor software-gerelateerde problemen betreffende het aanmelden met de elektronische identiteitskaart of met Itsme en het eHealth-certificaat.

-          Basisduur: 30 minuten. Indien de duurtijd van de support deze termijn zou overschrijden, wordt al het meerdere aangerekend als een bijkomende opdracht aan een tarief per minuut (€1,50 per minuut).

5.4.3          Pro

-          Support vanop afstand voor software-gerelateerde problemen betreffende het aanmelden met de elektronische identiteitskaart of met Itsme, het eHealth-certificaat en de eHealthBox.

-          Basisduur: 60 minuten. Indien de duurtijd van de support deze termijn zou overschrijden, wordt al het meerdere aangerekend als een bijkomende opdracht aan een tarief per minuut (€1,50 per minuut).

5.4.4         Premium

-          Support vanop afstand en/of ter plaatse voor soft- en hardware gerelateerde problemen m.b.t. de Diensten. Om beroep te kunnen doen op premium support dient er bij CareCoach een product of dienst aangekocht te zijn (software, hardware en/of praktijkanalyse):

o    Software: Antivirus, Back-Up…

o    Hardware: Computers, netwerk, VoIP…

o    Praktijkanalyse: Advies bij verbouwing, consulting…

-          Basisduur: niet van toepassing (in regie)

-          De tarieven voor eventuele verplaatsingen worden per provincie bepaald en worden via de offerte meegedeeld.

5.5            Bereikbaarheid van CareCoach voor het uitvoeren van de helpdeskdiensten:

-          Basic: weekdagen van 8u30 tot 17u00

-          Plus: weekdagen van 8u30 tot 17u00

-          Pro: weekdagen van 8u30 tot 22u00 en vrijdag tot 17u00

-          Premium: weekdagen van 8u30 tot 22u00 en vrijdag tot 17u00. Zaterdag van 9u tot 12u.

Belgische wettelijke feestdagen worden niet meegerekend bij de voormelde tijdstippen.

Artikel 6. Prijs en betaling
6.1            Partijen komen in de Bijzondere Voorwaarden een prijs overeen in ruil voor de uitvoering van de Diensten en andere kosten die CareCoach in dat kader maakt. Alle bedragen zijn exclusief btw. Prijzen die in de Bijzondere Voorwaarden worden afgesproken, hebben voorrang op eventuele prijzen die op de website van CareCoach worden weergegeven.

6.2            Weergegeven prijzen op de website van CareCoach of elders kunnen steeds gewijzigd worden, en zijn behoudens andersluidende overeenkomst toepasselijk op nieuwe overeenkomsten.

6.3            De Klant aanvaardt dat CareCoach haar facturen elektronisch bezorgt aan ofwel het e-mailadres van een van de contactpersonen van de Klant, ofwel aan het algemene e-mailadres van de Klant.

6.4            Gebreken, aanpassingen of vernieuwingen in producten of diensten van derden die de werking van de Diensten verhinderen, die door CareCoach in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop CareCoach weinig of geen invloed kan uitoefenen, kunnen aanleiding geven tot het aanrekenen van meerkosten.

6.5            Tekortschietende medewerking van de Klant bij de uitvoering van de Overeenkomst zoals bedoeld in artikel 4.4 kunnen eveneens aanleiding geven tot het aanrekenen van meerkosten.

6.6            De Klant verbindt zich ertoe om alle verschuldigde bedragen te betalen binnen de dertig dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur. Bij gebreke van betaling door de Klant binnen de voormelde termijnen:

-          Is CareCoach van rechtswege gerechtigd op een schadevergoeding van 10% van het verschuldigde bedrag (met een minimum van 150,00 EUR) alsook een conventionele verwijlintrest die wordt bepaald conform de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties.

-          Is CareCoach gerechtigd de (verdere) verlening van de Diensten op te schorten tot de datum van integrale betaling van de verschuldigde bedragen.

6.7            Laattijdige betaling van een factuur doet alle openstaande facturen vervallen, ook al is de vervaldatum van deze facturen nog niet verstreken.

6.8            Indien de Klant niet akkoord is met de inhoud van een factuur, moet hij zijn bezwaren aan CareCoach bezorgen via een aangetekende en gemotiveerde brief, en dit binnen de 8 dagen volgend op de factuurdatum. Bij afwezigheid van tijdig protest worden de gefactureerde Diensten, alsook de facturen zelf, als definitief aanvaard beschouwd.

6.9            Als de contractuele relatie beëindigd is, kan CareCoach schuldvergelijking toepassen tussen alle wederzijdse vaststaande vorderingen met de Klant, ongeacht het tijdstip waarop de betrokken schuldvorderingen opeisbaar zijn.

6.10         Als de Overeenkomst voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt uitgevoerd, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 7. Andere verplichtingen van de Klant
7.1            Onverminderd de overige verplichtingen of verbodsbepalingen in deze Algemene Voorwaarden, verbindt de Klant zich ertoe om geen van de volgende handelingen te stellen:

-          De geleverde hardware of software te gebruiken om inhoud op te slaan of te verspreiden die lasterlijk, smadelijk, bedreigend, beledigend, vulgair, pornografisch, terroristisch of haatdragend van aard is, of die geweld of discriminatie tegen een groep of individu bevordert;

-          De geleverde hardware of software te gebruiken om inhoud op te slaan of te verspreiden die malware, spyware, virussen, wormen of soortgelijke malafide toepassingen bevat;

-          De geleverde hardware of software te gebruiken om inhoud op te slaan of te verspreiden die de Intellectuele Eigendomsrechten, de bedrijfsgeheimen, de privacyrechten of andere rechten van eender wie schendt;

-          Op enigerlei wijze de privacy-vriendelijke instellingen van de geleverde hardware of software te proberen wijzigen in het nadeel van de eindgebruiker.

7.2            De Klant garandeert dat hij of zij de eigenaar van het product is ten aanzien waarvan de Diensten worden geleverd en geen gebruik maakt van illegaal verkregen software en/of materialen. De Klant vrijwaart CareCoach voor eventuele aanspraken van derden in verband daarmee, alsmede in verband met de uitvoering van de opdracht.

7.3            De Klant dient de geleverde hard- en software te gebruiken overeenkomstig de instructies, handleidingen of andere documenten die door CareCoach beschikbaar worden gesteld, of die redelijkerwijs gangbaar of gebruikelijk zijn. CareCoach is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het foutieve gebruik door de Klant, zoals maar niet beperkt tot, functionaliteitsgebreken als gevolg van zelf uitgevoerde en niet-toegestane aanpassingen.

7.4            Onverminderd artikel 11.3, zal CareCoach gerechtigd zijn om ingeval van een vermeende inbreuk op dit artikel door de Klant, de toegang tot de geleverde hard- of software te blokkeren of offline te halen totdat de vermeende inbreuk werd hersteld.

Artikel 8. Intellectuele eigendom
8.1            De Klant erkent dat alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Diensten, inbegrepen de bron- en objectcode, visuele elementen, commerciële namen, handelsnamen, merknamen, auteursrechtelijk beschermde elementen, integraal en uitsluitend toebehoren aan CareCoach. Indien de Diensten onderdelen omvatten waarvan de Intellectuele Eigendomsrechten toebehoren aan derde partijen, kunnen deze onderworpen zijn aan aanvullende algemene voorwaarden die de Klant verklaart te kennen en te respecteren.

8.2            Behoudens de in deze Overeenkomst toegekende gebruiksrechten, zal geen enkele bepaling een overdracht of aanvullende licentie van Intellectuele Eigendomsrechten impliceren, noch expliciet, noch impliciet. 

8.3            Behoudens de in deze Overeenkomst toegekende gebruiksrechten, is het de Klant niet toegestaan om de Diensten, inbegrepen de bron- en objectcode, visuele elementen, commerciële namen, handelsnamen, merknamen, auteursrechtelijk beschermde elementen, geheel of gedeeltelijk te reproduceren, publiek mee te delen, te decompileren, of enig ander vermogensrecht daaromtrent zonder toestemming van CareCoach uit te oefenen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1            De uitvoering van de Diensten in overeenstemming met de Overeenkomst door CareCoach wordt beschouwd als een inspanningsverbintenis en niet als een resultaats- of garantieverbintenis. Verder wijst CareCoach alle uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties en aansprakelijkheden af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties inzake kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel, tenzij een en ander specifiek met de Klant werd overeengekomen.

9.2            CareCoach levert alle redelijke inspanningen om een zo optimaal mogelijke beschikbaarheid te voorzien van de aan de Klant aangeleverde hard- en/of softwareoplossingen, maar zij garandeert niet dat de werking daarvan steeds ononderbroken of vrij van fouten zullen zijn. De Klant begrijpt dat CareCoach dienaangaande afhankelijk is van haar toeleveranciers. Mochten er zich problemen voordoen met de beschikbaarheid of de goede werking van aangeleverde hard- of software die niet gerelateerd zijn aan een externe partij zelf, dan verbindt CareCoach er zich toe om haar uiterste best doen om het probleem zo snel als redelijkerwijs mogelijk op te lossen of te doen oplossen, zonder ter zake enige garantie te geven. In elk geval en waar gepast zal het CareCoach vrijstaan om te bepalen, wat in dit opzicht eventueel als een gepaste oplossing of compensatie ten aanzien van de Klant kan gelden.

9.3            Tenzij ingeval van opzettelijke fout, is CareCoach niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade met inbegrip van (maar niet beperkt tot) het niet behalen van een bepaalde economische doelstelling; winst-, omzet- of inkomstenderving; een stijging van administratie- of personeelskosten; een verhoging van de algemene kosten; vorderingen van derden; schade door vergissingen, verkeerd taalgebruik, weglatingen of dubbelzinnigheden met betrekking tot de Diensten en de ter beschikking gestelde informatie en materialen.

9.4            Onverminderd de voorgaande bepalingen, is de totale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van CareCoach voor alle schadegevallen die zich zouden voordoen tijdens de ganse duur van de Overeenkomst te allen tijde beperkt tot het gefactureerde bedrag de twaalf maanden voorafgaand aan het beweerde schadegeval.

Artikel 10. Overmacht en hardship
10.1         Indien CareCoach door Overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst uit te voeren of verder uit te voeren, ongeacht of de Overmacht voorzienbaar was, is CareCoach in geen geval aansprakelijk hiervoor. Bovendien is CareCoach in geval van blijvende Overmacht, gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen.

10.2         Indien CareCoach getroffen wordt door onvoorziene omstandigheden die geen Overmacht vormen maar die wel de economische basis van de Overeenkomst aantasten ten nadele van CareCoach, in die zin dat het de uitvoering van de Overeenkomst door CareCoach ernstig bemoeilijkt, dan zullen Partijen te goeder trouw onderhandelen om de nodige aanpassingen aan de Overeenkomst af te spreken zodanig dat de economische basis terug wordt hersteld. Indien Partijen niet binnen een redelijke termijn tot een akkoord komen, is CareCoach gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen onverminderd haar recht op betaling door de Klant van de gepresteerde Diensten.

Artikel 11. Duur en beëindiging
11.1         De Overeenkomst wordt gesloten voor de duurtijd vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. Iedere partij kan de Overeenkomst opzeggen mits schriftelijke kennisgeving van zijn opzeg minstens een maand voor de contractuele vervaldag. Bij gebreke aan dergelijke kennisgeving, wordt de Overeenkomst voor dezelfde termijn verlengd onder dezelfde voorwaarden.

11.2         Indien de Overeenkomst voor onbepaalde duur werd gesloten of verlengd, kan iedere partij de Overeenkomst op eender welk moment opzeggen, mits inachtname van een opzegtermijn van een maand die schriftelijk ter kennis wordt gebracht van de andere partij.

11.3         CareCoach kan eigenmachtig en zonder gerechtelijke tussenkomst de Overeenkomst ontbinden ingeval van een zwaarwichtige wanprestatie van de Klant die niet wordt rechtgezet binnen de 15 dagen nadat de Klant schriftelijk in gebreke is gesteld door CareCoach, zoals maar niet beperkt tot, de niet-betaling van een factuur tegen de vervaldag.

11.4         De Klant erkent dat enige verandering in haar toestand, zoals faillissement, vereffening, ontbinding of de overname van de meerderheid van de aandelen van de Klant door een derde, van rechtswege aanleiding geeft tot ontbinding van de Overeenkomst, tenzij CareCoach uitdrukkelijk of stilzwijgend afstand doet van deze ontbinding en de uitvoering van de Overeenkomst nastreeft waartoe CareCoach gerechtigd is.

11.5         Alle onderdelen van deze Overeenkomst die naar hun aard ook na beëindiging van kracht dienen te blijven, blijven ook na beëindiging van kracht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, geheimhoudingsverplichtingen, beperking van aansprakelijkheid, afwijzing van garanties en openstaande betalingsverplichtingen.

Artikel 12. Conformiteit en klachtenregeling
12.1         De Klant dient de geleverde Diensten, met inbegrip van geleverde, geïnstalleerde, geüpdatete of vervangen hard- of software, onmiddellijk te controleren. Eventuele beweerde zichtbare gebreken dienen schriftelijk binnen de 5 kalenderdagen na levering of voltooiing van de (deel)opdracht aan CareCoach te worden gemeld, met een gedetailleerde beschrijving van het beweerde zichtbare gebrek. Na die termijn staat de aanvaarding van de Diensten door de Klant vast en staat CareCoach enkel nog in voor verborgen gebreken, die door de Klant schriftelijk, binnen 5 kalenderdagen na kennisname, ter kennis dient te brengen aan CareCoach met een gedetailleerde beschrijving van het beweerde verborgen gebrek.

12.2         Iedere aanspraak van de Klant tot schadevergoeding lastens CareCoach vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak gebaseerd is door de Klant gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn.

Artikel 13. Vrijwaring
13.1         De Klant zal CareCoach, diens organen en medewerkers, vrijwaren tegen alle vorderingen van derden die zouden ontstaan of die het gevolg zijn van de uitvoering of beëindiging van de Overeenkomst en die veroorzaakt zijn door de contractuele wanprestatie van de Klant van haar verbintenissen bepaald in deze Overeenkomst, of door andere gedragingen van de Klant die een buitencontractuele fout uitmaken.

Artikel 14. Varia
14.1         De nietigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid van om het even welke bepaling van de Overeenkomst, zal niettemin haar maximaal toegelaten gevolg behouden en dit zal bovendien geen enkele invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst met inbegrip van deze Algemene Voorwaarden.

14.2         Op deze Overeenkomst is enkel het Belgische recht van toepassing.

14.3         Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken die materieel en territoriaal bevoegd zijn over de maatschappelijke zetel van CareCoach.

 

Deze website gebruikt cookies

Meer info Ok
x